Reklamace

Práva a povinnosti z vadného plnění:

Jakost při převzetí:

 • Pokud má zboží při převzetí nedostatky nebo neodpovídá ujednaným vlastnostem, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Odpovědnost za vady zboží uvedené v § 2161 odst. 2 OZ se nepoužije, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 • Kupující může vytknout vadu nejpozději do dvou let od převzetí zboží.
 • Kupující má právo na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku buď opravou, nebo dodáním nové věci bez vad, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Prodávající může odmítnout odstranění vady, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • V případě koupě použité věci může být lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění zkrácena na jeden rok od převzetí.
 • Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.
 • U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.
 • Prodávající odpovídá za vady v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Digitální obsah:

 • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.
 • Neprovede-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace.

 

Vyřízení reklamace:

Podání reklamace:

 • Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
 • Reklamace se uplatňuje písemně a obsahuje popis závady a požadavek na způsob jejího vyřízení.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a informovat kupujícího o výsledku do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 • Kupující má právo na písemné potvrzení o vyřízení reklamace.
 • Pro uplatnění reklamace je třeba prokázat nákup zboží.
 • Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při oprávněné reklamaci.

Odmítnutí odstranění vady:

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, a/nebo ji neodstraní dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, a/nebo je z prohlášení prodávajícího či okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Prodloužení doby pro uplatnění práva:

 • Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě oprávněné reklamace zboží užívat.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 • Tento reklamační řád se vztahuje jak na spotřebitele, tak na nákupy na IČO a je závazný pro obě strany.